Đầu đọc thẻ khoảng cách xa
 
 

Đầu đọc thẻ tầm xa